Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİMİZ

Bu Bildirim 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“Kanun”) ve AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında hazırlanmıştır. https://mastersclub.samet.com.tr/ web sitesine üye olurken, üyeliğiniz boyunca ve nedeniyle tarafımızca işlenebilecek kişisel verileriniz, kişisel veri toplama ve işleme yöntemlerimiz, amaçlarımız ve hukuka uygunluk sebeplerimiz, kişisel verilerinizin kimlere aktarılabileceği ve Kanun’un 11. Maddesine göre sahip olduğunuz haklarınız hakkında sizi aydınlatmayı amaçlar.


İşlediğimiz Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız


Üyeliğiniz nedeniyle, boyunca işleyeceğimiz kişisel verileriniz genellikle;

 1. Kimlik verileri (adınız-soyadınız),
 2. İletişim verileri (adres, il - ilçe bilgisi, telefon, e-posta adresi),
 3. İşlem güvenliği verileri (internet sitemizi ziyaretlerinizde çerezler vasıtasıyla kullanıcı hareketleri, log kayıtları ve IP bilgileri, kullanıcı bilgileri),
 4. Müşteri işlem verileri (sipariş bilgisi, iletmeniz halinde talep, öneri ve şikâyetleriniz).
 5. Finans verisi (banka hesap bilgileri),
 6. Alıcı olarak üçüncü bir kişiyi bildirmeniz halinde kimlik ve iletişim verileri.

Şirketimiz, Kanun’un 4. Maddesindeki genel ilkeleri gözetmek suretiyle, meşru amaçlar doğrultusunda ve amaçla bağlantılı olarak toplamakta olduğu kişisel verilerinizi sıklıkla;
 

 1. Üyeliğinizin tesis edilmesi, sözleşmesel edim ve yükümlülüklerimizin ifa edilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 2. Girişlerinizde doğrulama yapılabilmesi,
 3. Talep etmeniz halinde sizlere güncel bilgiler, ürünlerimizin tanıtımı, kampanyalar, gelecek etkinlikler ve yeniliklerimiz hakkında bilgi vermek için sizinle iletişim kurulması,
 4. Ürünlerin tarafınıza teslim edilmesi,
 5. Talep, öneri ve şikâyetlerinizin etkin yönetilmesi suretiyle müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi,
 6. Bilgi ve operasyonların güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi,
 7. İş ve iletişim faaliyetlerimizin mevzuatın izin verdiği ölçüde beklentilerinize uygun bir şekilde yürütülebilmesi,
 8. Fatura, e-fatura düzenlenmesi, arşivlenmesi,
 9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 10. Gereken hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 11. Kamu düzenine ilişkin hususlarda kamu makamlarına bilgi verilmesi,
 12. İlgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen bilcümle taleplerin yanıtlanması ve savunma hakkımızı kullanılması için hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun oldukça, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemlerimiz ve Hukuka Uygunluk Sebeplerimiz

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı veya elektronik olarak, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda tarafınızdan toplanmakta veya tarafınızca çevrimiçi paylaşılmaktadır. Yetkililerimizle şifahen paylaşacağınız kişisel verileriniz dijital panel marifetiyle dijital ortamda kaydedilmektedir. Yazılı olarak (fiziki) topladığımız verileriniz ise, ilgili bilgi işlem sistemlerimize girilerek dijital ortamda kaydedilmektedir. https://mastersclub.samet.com.tr/   web sitesini ziyaret/üye girişi yaptığınız zamanlarda çerezler ve piksel etiketleri aracılığıyla çevrimiçi olarak toplanmaktadır.
 

Kişisel verileriniz, Kanun’un;

 • 5/2 (a) bendinde düzenlene “kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 • 5/2 (c) bendinde düzenlenen “sözleşmenin kurulması ya da ifası için gerekli olması”,
 • 5/2 (ç) bendinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,
 • 5/2 (e) bendinde düzenlenen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,
 • 5/2 (f) bendinde düzenlenen, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması” hukuka uygunluk sebeplerinden bir veya birkaçına dayanarak ve
 • Gereken hallerde Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca “açık rızanızın” temin edilmesi suretiyle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarabiliriz?
 

Kişisel verileriniz gereken hallerde Kanun’da öngörülen temel ilkeler etrafında ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak, burada belirtilen işleme amaçlarımızla sınırlı olacak şekilde, yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz, ilgilendiğiniz ürün kategorileri ile ilgili olarak size en yakın bayiimizin yardımcı olmasını sağlamak, talep ettiğiniz hizmetleri size sunabilmek, ürünler ile ilgili şikâyet, değişim ve sair talepleriniz için sizlerle iletişim kurabilmek, müşteri hizmetlerimizi etkin biçimde yönetebilmek, ürün gönderimi, bilgi ve operasyonların güvenliği ve siber güvenlik süreçlerini yürütebilmek, e-arşiv ve e-fatura operasyonlarını yürütebilmek, barındırma, saklama ve arşiv faaliyetlerini temin edebilmek, iletişim ve tanıtım faaliyetini yürütebilmek, gereken hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek amaçları dahilinde; ilgili bölge bayiimize, satış ekibimize, bilgi işlem ve veri tabanı hizmet sunucuları, e-finans firmaları, dijital pazarlama ajansları, sadakat kart program yazılım ve destek hizmeti sunan firmalar, bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları, pazar araştırma şirketleri, dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları, kargo ve dağıtım firmaları, hukuk büroları, mesleki danışmanlar, araştırma şirketleri, mahkemeler, icra daireleri, yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli teknik ve idari önlemler alınarak aktarılabilecektir.

Şirketimiz, yurtdışına veri aktarımında bulunması gerektiğinde veya kullandığı bilişim sistem ve çözümleri nedeniyle yurtdışına veri aktarımı trafiği olacaksa, Kanun’un 9. maddesi sınırları içinde hareket eder. Bu bağlamda, verinin aktarılacağı ülke güvenli ülkeler arasında bulunmuyorsa veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından onaylamış bir aktarım taahhütnamesi yoksa açık rızanızı temin edecektir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklarınız
 

Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Gereken şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilmeye ilişkin haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik yöntemlerle analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Verileri ile ilgili taleplerinizi;

 1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte, Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No: 8-13 34513 Esenyurt, İstanbul adresine göndererek,
 2. Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte bizzat başvurarak,
 3. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle sametkalip@hs01.kep.tr KEP adresimize göndererek,
 4. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden kvkk@samet.com.tr adresimize e-posta ile göndererek, iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

 1. Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imzanız,
 2. Başvuran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklu ise uyruk bilgileri ve pasaport numarası veya varsa yabancı kimlik numarası,
 3. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 4. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve/veya faks numarası ve
 5. Başvuruya konu talepler açıkça yer almalıdır.

Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin İlgili Kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvurucudan bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, İlgili Kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Talebiniz en kısa sürede, her halde en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Saygılarımızla,

SAMET KALIP VE MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 

Mersis No                   :0742003025700011

İletişim Bilgileri        

Adres                          :Atatürk Mah. Adnan Menderes Cad. No:8 Esenyurt 35413 İstanbul / Türkiye

Telefon                        :0212 886 75 23

E-posta                        : info@samet.com.tr  

KEP adresi                  : sametkalip@hs01.kep.tr

 

MENÜYÜ KAPAT
Yükleniyor..